วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ข้อมูลบุคลากร


นายสำเริง ไชยเชษฐ์
โทรศัพท์
เกิดวันที่
เริ่มบรรจุ
เกษียณอายุ
คู่สมรส นางวิไลวรรณ ไชยเชษฐ์
ที่อยู่ 15/7/ศรีเมือง/หนองปลิง/นิคมน้ำอูน/สกลนคร2


นายไพชยน อัคนิจโทรศัพท์ 0872140437
เกิดวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ 2495
เริ่มบรรจุ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2517
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2555
คู่สมรส นางประมวล อัคนิจ
ที่อยู่ 395/1/วาริชภูมิ/วาริชภูมิ/วาริชภูมิ/สกลนคร

น.ส ทัศนียา วงศ์ประทุมโทรศัพท์0857442041
เกิดวันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2498
เริ่มบรรจุ 9 พฤษภาคม พ.ศ 2521
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2555
คู่สมรส -
ที่อยู่ 31 /7/ศรีเมือง/หนองปลิง/นิคมน้ำอูน/สกลนครนางบุญช่วย ภมรศาสตร์
โทรศัพท์ 0878617994
เกิดวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2503
เริ่มบรรจุ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2522
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2563
คู่สมรส ด.ต สมศักดิ์ ภมรศาสตร์
ที่อยู่ 95/7/ศรีเมือง/หนองปลิง/นิคมน้ำอูน/สกลนครนางวิไลวรรณ ไชยเชษฐ์โทรศัพท์ 0833480201
เกิดวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2502
เริ่มบรรจุ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2522
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2563
คู่สมรส นายสำเริง ไชยเชษฐ์
ที่อยู่ 15/7/ศรีเมือง/หนองปลิง/นิคมน้ำอูน/สกลนคร
นางสมสมัย เทพินโทรศัพท์
เกิดวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2501
เริ่มบรรจุ 16 มิถุนายน พ.ศ 2520
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2562
คู่สมรส นายศิริยนต์ เทพิน
ที่อยู่ 120/1/หนองปลิงน้อย/สุวรรณคาม/นิคมน้ำอูน/สกลนคร
นางสลักจิต ตะเสโทรศัพท์ 0895767169
เกิดวันที่ 1 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2500
เริ่มบรรจุ 1 กรฎาคม พ.ศ 2525
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2560
คู่สมรส นายพักตร์ ตะเส
ที่อยู่ 20/8/หนองปลิงใหม่/หนองปลิง/นิคมน้ำอูน/สกลนคร
นางกนกอร วรกิตติกุล
โทรศัพท์ 0813203342
เกิดวันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ 2503
เริ่มบรรจุ 9 ธันวาคม พ.ศ 2525
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2563
คู่สมรส นายอนุสรณ์ วรกิตติกุล
ที่อยู่ 33 /5/หนองปลิง/หนองปลิง/นิคมน้ำอูน/สกลนคร
น.ส นิตยา สุชัยยะ
โทรศัพท์ 0810476334
เกิดวันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2500
เริ่มบรรจุ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2522
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2561
คู่สมรส -
ที่อยู่ 460/7/ศรีเมือง/หนองปลิง/นิคมน้ำอูน/สกลนคร

นายศิริยนต์ เทพินโทรศัพท์
เกิดวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ 2498
เริ่มบรรจุ 2 มกราคม พ.ศ 2518
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2558
คู่สมรส นางสมสมัย เทพิน
ที่อยู่ 120/1/หนองปลิงน้อย/สุวรรณคาม/นิคมน้ำอูน/สกลนคร

นางปราณี วังทะพันธ์โทรศัพท์ 081057881
เกิดวันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2503
เริ่มบรรจุ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2524
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2563
คู่สมรส นายวิรัตน์ วังทะพันธ์
ที่อยู่ 54/3/หนองปลิงพุ่ม/สุวรรณคาม/นิคมน้ำอูน/สกลนคร
นายประเทือง สุวรรณวรโทรศัพท์ 0849550574
เกิดวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ 2501
เริ่มบรรจุ 16 สิงหาคม พ.ศ 2525
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2561
คู่สมรส นางนัฐทิยา สุวรรณวร
ที่อยู่ 74/1/หนองปลิงน้อย/สุวรรณคาม/นิคมน้ำอูน/สกลนคร
นางพรสวัสดิ์ หัวดอนโทรศัพท์ 0878621790
เกิดวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ 2509
เริ่มบรรจุ 11 ธันวาคม พ.ศ 2534
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2569
คู่สมรส นายสุทธิศักดิ์ หัวดอน
ที่อยู่ 82/7/กุดพร้าว/วาริชภูมิ/วาริชภูมิ/สกลนคร

นางพินีวรรณ แก้วคำแสนโทรศัพท์ 0813200984
เกิดวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ 2501
เริ่มบรรจุ 1 กันยายน พ.ศ. 2522
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2561
คู่สมรส นายประพันธ์ แก้วคำแสน
ที่อยู่ 47/6/โนนสมบูรณ์/หนองปลิง/นิคมน้ำอูน/สกลนคร
นายสฤษฏ์ เจริญไชยโทรศัพท์
เกิดวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ 2503
เริ่มบรรจุ 1 พฤษภาคม พ.ศ 2524
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2564
คู่สมรส นางอุบลรัตน์ เจริญไชย
ที่อยู่ 46/2/วารชิภูมิ/วาริชภูมิ/วาริชภูมิ/สกลนครนางอารีวรรณ แก้วคำแสนโทรศัพท์ 0899405693
เกิดวันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2509
เริ่มบรรจุ 28 มิถุนายน พ.ศ 2533
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2569
คู่สมรส
ที่อยู่ 21/ 4/วาริชภูมิ/วาริชภูมิ/สกลนคร
นายสถิตย์ หัสจันทอง
โทรศัพท์ 0811841548
เกิดวันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2504
เริ่มบรรจุ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2523
เกษียณอายุ 1 ตุลาคม 2564
คู่สมรส นางสมสุข หัสจันทอง
ที่อยู่ 121/1/หนองปลิงน้อย/สุวรรณคาม/นิคมน้ำอูน/สกลนครนายไชยยนต์ ผลาจันทร์
โทรศัพท์
เกิดวันที่
เริ่มบรรจุ
เกษียณอายุ
คู่สมรส
ที่อยู่